Algemene voorwaarden - In Alle St(r)aten

Algemene Voorwaarden

de kleine regeltjes

Algemene voorwaarden
Dagrecreatie

Om uw bezoek en dat van onze overige bezoekers zo veilig en aangenaam mogelijk te maken, zijn deze Algemene Voorwaarden opgesteld.

Met het betreden van de locatie van In alle Straten, gaat u als bezoeker akkoord met deze Algemene Voorwaarden 

 

Artikel 1. Definities

In alle Straten: aanbieder van diverse Faciliteiten op het gebied van avontuur en ontspanning, gevestigd aan de Langestraat 14 te Dieden.

a. Faciliteit
Alle diensten of producten die In alle Straten aanbiedt en het gebruik van de horeca faciliteiten.

b. Arrangement
Een combinatie van activiteiten en of horeca

c. Bezoeker
Een natuurlijke of rechtspersoon die met In alle Straten een overeenkomst heeft gesloten om gebruik te maken van de Faciliteiten van In alle Straten, degene die een reservering heeft geplaatst bij In alle Straten voor een Faciliteit alsmede een ieder die de locatie van In alle Straten betreedt, ongeacht of deze gebruik maakt van een Faciliteit van In alle Straten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle Bezoekers van In alle Straten. Iedere Bezoeker wordt geacht bekend te zijn met deze Algemene Voorwaarden. Op de onbekendheid van de Algemene Voorwaarden kan geen beroep worden gedaan. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de deelnemer/opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook te raadplegen op de website www.inallestraten.nl

 

Artikel 3. Betaling

De overeenkomst tussen de deelnemer en In alle Straten komt tot stand op het moment dat In alle Straten via e-mail een bevestiging aan de deelnemer heeft gestuurd waarin een weergave van de aangevraagde activiteit staat. Op deze bevestiging van de activiteit wordt de betaalmethode en het te betalen bedrag vermeld. Het moment waarop de reservering moet worden betaald, zal door In alle Straten in de bevestiging worden aangegeven. Bij niet-tijdige betaling of als de Bezoeker niet tijdig aanwezig is voor de gereserveerde Faciliteit zonder tijdig bericht, dan vervalt de reservering maar blijft de betaling onverminderd verschuldigd.

Elke overeenkomst wordt aangegaan als een inspanningsverplichting van In alle Straten om een Faciliteit ter beschikking te stellen aan de Bezoeker op een bepaalde datum en met een bepaalde starttijd en een bepaalde eindtijd. Binnen een groep zal een individuele wens om wel of niet een Faciliteit mee te doen altijd gerespecteerd worden. Hieraan kan nooit recht op restitutie of anderszins vermindering worden ontleend.

 

Artikel 4. Annulering en/of wijzigingen

Zodra een Bezoeker een reservering voor een Faciliteit heeft geplaatst, en deze door In alle Straten is bevestigd, dan is de reservering definitief. Annulering van de aangekochte activiteit leidt dan niet tot restitutie van de betaalde bedragen c.q. verschuldigde bedragen blijven onverminderd verschuldigd.

In alle Straten behoudt zich te allen tijde het recht voor om het tijdstip van aanvang van een reservering, het programma of de programmavolgorde te wijzigen. De Bezoeker die de reservering heeft geplaatst wordt, indien diens contactgegevens bekend zijn bij In alle Straten, hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld. In goed overleg met de Bezoeker zal dan gezocht worden naar een passende alternatieve datum en/of tijdstip voor de reservering. Het annuleren van de aangekochte activiteit en restitutie van het aankoopbedrag is daarbij niet mogelijk. Tenzij anders is bepaald is een reservering niet overdraagbaar aan een andere Bezoeker.

 

5. Wijzigen aantal personen

Mocht het aantal personen wijzigen dit dan graag z.s.m. doorgeven. Tot een week voor aanvang zijn hieraan geen kosten verbonden. Het aantal personen dat een week voor aanvang bij ons bekend is, wordt minimaal gefactureerd.
Indien het doorgegeven aantal personen met meer dan 25% afneemt t.o.v. de oorspronkelijke reservering, wordt voor deze personen het volledige bedrag in rekening gebracht. Bij een afname in aantal deelnemers kan de prijs per persoon soms hoger uitkomen.

 

6. Minderjarigen

De verantwoordelijke begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk en aanspreekbaar op het gedrag van de door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen kinderen onder de 18 jaar. De minderjarige kinderen vallen te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of wettelijk voogd. Deze verantwoordelijkheid strekt zicht uit tot de eventuele schade die hun kinderen veroorzaken.

 

7. Veiligheid

Het betreden van In alle Straten en het omliggende terrein geschiedt op eigen risico. Bij het betreden van het geheel begeeft men zich welbewust in een omgeving waarin een verhoogd risico bestaat op schade, dan wel letsel. In alle Straten hanteert strikte regels met het oog op het waarborgen van de veiligheid van eenieder. Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcohol of verdovende middelen deel te nemen aan alle activiteiten.

Bij het betreden van In alle Straten aanvaardt Bezoeker een verhoogd risico, alsmede gaat men akkoord met de geldende veiligheidsreglementen. Deze reglementen worden door middel van instructies door het personeel van In alle Straten kenbaar gemaakt en nageleefd. Eenieder is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van In alle Straten op te volgen De gevolgen van het niet opvolgen of het niet naleven van enig veiligheidsreglement zijn voor eigen rekening en risico.

Bezoeker is verplicht om zich tijdens het gebruik van de Faciliteiten van In alle Straten zo te gedragen dat hij of zij geen enkel gevaar oplevert voor andere Bezoekers of personeel. Gedrag dat de Bezoekers of het personeel in gevaar brengt, wordt niet getolereerd. In het uiterste geval is In alle Straten gerechtigd de Bezoekers uit het pand te verwijderen, zonder dat recht op teruggave of vermindering bestaat.

Het is niet toegestaan om eigen drink- of etenswaren mee te brengen. Roken in het pand, is verboden.

Indien en voor zover het dienstdoende personeel van In alle Straten het vermoeden heeft dat een Bezoeker zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal of enig ander strafbaar feit, dan heeft de bedrijfsleiding het recht de kleding en bagage van de Bezoeker te onderzoeken en eventueel in beslag te nemen. De Bezoeker geeft op voorhand hiervoor toestemming.

 

8. Aansprakelijkheid en schade

In alle Straten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of ontvreemding van eigendommen van de Bezoeker, ongevallen welke op enigerlei wijze voortvloeien uit gebruik van een Faciliteit, letsel of enig ander nadeel dat een Bezoeker mocht ondervinden in verband met een bezoek aan In alle Straten, tenzij de aansprakelijkheid van In alle Straten grond van de wet dwingend rechtelijk is voorgeschreven. Indien In alle Straten op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van In alle Straten wordt vergoed, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor In alle Straten geldt en nadrukkelijk voor zover deze aansprakelijkheid aanvaard wordt door de verzekeraar.

In aanvulling op het vorige aanvaardt In alle Straten geen enkele aansprakelijkheid voor letsel en/of schade die verband houdt met de deelname door de Bezoeker aan de activiteiten verzorgd door In alle Straten. Iedere bezoeker neemt deel aan een activiteit op eigen risico. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt eveneens door In alle Straten niet aanvaard.

Indien een Bezoeker meent schade te hebben geleden waarvoor hij/zij In alle Straten aansprakelijk acht, dan dient deze schade onmiddellijk gemeld te worden bij de bedrijfsleiding. Daarnaast dient deze schade ook binnen 48 uur na het ontstaan schriftelijk bevestigd te worden bij In alle Straten. De schademelding moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de schade en de vermoedelijke oorzaak. In geval van een niet tijdige of onvolledige schademelding, vervalt het recht op vergoeding van de geleden schade.

 
9. Wangedrag en aansprakelijkheid Bezoekers

Bezoekers dienen te allen tijde de instructies van het personeel op te volgen. Indien een Bezoeker zich schuldig maakt aan baldadigheid, het moedwillig vernielen van eigendommen van In alle Straten en andere gasten, het niet houden aan de veiligheidsvoorschriften of instructies van het personeel of het verstoren van de orde binnen In alle Straten, dan wordt de Bezoeker onmiddellijk uit het pand verwijderd. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. Restitutie van de gemaakte reservering zal niet plaatsvinden, ook niet als slechts een gedeelte van het arrangement tot dan is verbruikt.

Bezoekers (en anderen die hen vergezellen) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (personeel van) In alle Straten en derden, alsmede voor enig letsel toegebracht aan werknemers van In alle Straten en derden, ongeacht of de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig handelen of nalaten van afnemer zelf, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van In alle Straten bevonden.
Bezoeker vrijwaart In alle Straten voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van afnemer, of anderen die zich met toestemming van Bezoeker op het terrein van In alle Straten bevonden.

 

10. Parkeren

Het parkeren van een voertuig op het parkeerterrein van In alle Straten, geschiedt geheel op eigen risico. Bezoekers wordt aangeraden om hun voertuig goed af te sluiten en geen waardevolle spullen achter te laten. In geval van diefstal, beschadiging of vernieling van het voertuig aanvaardt In alle Straten geen enkele aansprakelijkheid. Dit geldt ook als de schade wordt veroorzaakt door storm, brand, hagel, een explosie of andere buitengewone gebeurtenissen.

 

11. Juridische website

Alhoewel wij uiterste zorg dragen voor correcte informatie op onze website, kunnen er echter in geen enkel geval rechten worden ontleend aan de inhoud ervan. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige vorm van schade ontstaan, in welke vorm dan ook, in verband met het gebruik van de informatie, zoals weergegeven op onze webpagina’s.

 

12. Klachten

In alle Straten doet haar uiterste best om een bezoek aan In alle Straten zo prettig mogelijk te laten verlopen. Ondanks alle zorg kan het voorkomen dat een Bezoeker een klacht heeft. Deze klacht dient in principe direct bij één van de medewerkers van In alle Straten te worden gemeld die de klacht verder zal begeleiden. Mocht een directe melding van de klacht redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan dient de klacht in elk geval binnen 8 dagen na gebruik making van de faciliteit schriftelijk bij In alle Straten te zijn ingediend onder opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft. In alle Straten zal alle klachten zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en degene die de klacht heeft ingediend, op de hoogte houden van de behandeling.

 

13. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen In alle Straten en haar Bezoekers zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van In alle Straten.

de kleine regeltjes

Algemene voorwaarden
Bedstee Boerderij

Om uw bezoek en dat van onze overige bezoekers zo veilig en aangenaam mogelijk te maken, zijn deze Algemene Voorwaarden opgesteld.

Met het reserveren van de Bedstee Boerderij van In alle Straten, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. groepsaccommodatie: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen met alle toebehoren, inventaris en meegehuurde zaken;
b. ondernemer: In alle st(r)aten
c. contractant: degene die namens een groep de overeenkomst afsluit;
d. groep: het geheel aan individuen dat krachtens de overeenkomst het recht heeft in de groepsaccommodatie of het conferentieoord te verblijven;
e. groepsleden: degenen die onderdeel uitmaken van de groep;
f. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de groepsaccommodatie;
g. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatieverblijf;
h. informatie: schriftelijke of elektronisch aangereikte gegevens over het gebruik van de groepsaccommodatie, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
i. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de contractant vóór de ingangsdatum van het verblijf.

 

 
Artikel 2: Inhoud overeenkomst

2.1. De ondernemer stelt voor recreatieve en/of zakelijke doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de groep ter beschikking de overeengekomen groepsaccommodatie voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.

2.2 De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de contractant bekend.

2.3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

2.4. De contractant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat de groepsleden de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleven.

2.5. De ondernemer gaat er van uit dat de contractant met instemming van de groepsleden deze overeenkomst aangaat.

 
Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe een opzegging is vereist.

 
Artikel 4: Prijs en prijswijziging

4.1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.

4.2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op de accommodatie of de contractant en/of de groepsleden betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

 
Artikel 5: Betaling

5.1. De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen.

5.2. Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

5.3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de contractant en de groepsleden de toegang tot de groepsaccommodatie te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

5.4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

 
Artikel 6: Annulering

6.1 Bij annulering door contractant betaald de contractant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

bij een annulering meer dan twaalf maanden voor de ingangsdatum, 10% van de overeengekomen prijs;
bij een annulering meer dan zes maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs
bij annulering korter dan zes maanden voor de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs

 
Artikel 7: Gebruik door derden

7.1. Gebruik door derden van de groepsaccommodatie is slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

7.2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgesteld.

 
Artikel 8: Voortijdig vertrek van de contractant

8.1. De contractant is de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd bij voortijdig vertrek

 
Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad

9.1 De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen zonder terruggave van de huursom:

  • Indien de contractant en/of de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels uit de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd, dat de overeenkomst wordt voortgezet;
  • Indien de contractant en/of de groepsleden ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of anderen bezorgt/bezorgen, of indien de contractant en/of de groepsleden de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft/ bederven
  • Indien de contractant en/of de groepsleden, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing door gebruik van het groepsverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt/handelen;
  • Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de contractant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. Na opzegging dient de contractant ervoor te zorgen dat de groepsaccommodatie is ontruimd en de groep dan wel de betreffende groepsleden het terrein ten  spoedigste hebben verlaten, doch uiterlijk binnen vier uur.
  • Indien de contractant nalaat de groepsaccommodatie te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de groepsaccommodatie op kosten van de contractant te ontruimen.
  • De contractant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.
Artikel 10: Wet- en regelgeving

10.1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat de groepsaccommodatie zowel in- als extern aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet, die van overheidswege aan de groepsaccommodatie (kunnen) worden gesteld.

10.2 De contractant en de groepsleden zijn verplicht alle in de groepsaccommodatie geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. De contractant en de groepsleden dragen er tevens zorg voor dat derde(n) die hem/hen bezoeken en/of bij hem/hen verblijven, de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

 
Artikel 11: Onderhoud en aanleg

11.1. De ondernemer is verplicht de groepsaccommodatie en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.

11.2. De groep is verplicht de groepsaccommodatie en het terrein rondom de groepsaccommodatie gedurende de looptijd van de overeenkomst in dezelfde staat te houden.

11.3. Het is de contractant en de groepsleden niet toegestaan op het terrein rondom de groepsaccommodatie te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enige nadere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

 
Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 100.000,- per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.

12.2  De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.

12.3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden pandemieën, overheidsmaatregelen of andere vormen van overmacht.

12.4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.

12.5. Indien de gehuurde groepsaccommodatie buiten de schuld van de ondernemer teniet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben de ondernemer en de contractant het recht de overeenkomst op te zeggen. Indien het tenietgaan van de groepsaccommodatie of het tijdelijk buiten gebruik zijn van de groepsaccommodatie aan de ondernemer is toe te rekenen, kan de contractant schadevergoeding eisen.

12.6. De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of  (een van) de groepsleden, voor zover het gaat om schade die aan de contractant en/of (een van) de groepsleden kan worden toegerekend.

 
Artikel 13: Geschillenregeling

Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. De groepsleden dient zijn klacht binnen twee weken na het ontstaan schriftelijk aan de ondernemer te hebben voorgelegd.

Creëer ook onvergetelijke momenten bij In Alle St(r)aten. Waar wacht je nog op!