Algemene voorwaarden dagrecreatie - In Alle St(r)aten

Algemene Voorwaarden - Dagrecreatie

Om uw bezoek en dat van onze overige bezoekers zo veilig en aangenaam mogelijk te maken, zijn deze Algemene Voorwaarden opgesteld. Met het betreden van de locatie van In alle Straten, gaat u als bezoeker akkoord met deze Algemene Voorwaarden en aanvaardt u de andere rechten en plichten die vermeld staan op www.inallestraten.nl

1. Definities

In alle Straten: aanbieder van diverse Faciliteiten op het gebied van avontuur en ontspanning, gevestigd aan de Langestraat 14 te Dieden.

Faciliteit: alle diensten of producten die In alle Straten aanbiedt en het gebruik van de horeca faciliteiten.

Arrangement: een combinatie van activiteiten en of horeca

Bezoeker: een natuurlijke of rechtspersoon die met In alle Straten een overeenkomst heeft gesloten om gebruik te maken van de Faciliteiten van In alle Straten, degene die een reservering heeft geplaatst bij In alle Straten voor een Faciliteit alsmede een ieder die de locatie van In alle Straten betreedt, ongeacht of deze gebruik maakt van een Faciliteit van In alle Straten.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle Bezoekers van In alle Straten. Iedere Bezoeker wordt geacht bekend te zijn met deze Algemene Voorwaarden. Op de onbekendheid van de Algemene Voorwaarden kan geen beroep worden gedaan. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de deelnemer/opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook te raadplegen op de website www.inallestraten.nl

3. Betaling

De overeenkomst tussen de deelnemer en In alle Straten komt tot stand op het moment dat In alle Straten via e-mail een bevestiging aan de deelnemer heeft gestuurd waarin een weergave van de aangevraagde activiteit staat. Op deze bevestiging van de activiteit wordt de betaalmethode en het te betalen bedrag vermeld. Het moment waarop de reservering moet worden betaald, zal door In alle Straten in de bevestiging worden aangegeven. Bij niet-tijdige betaling of als de Bezoeker niet tijdig aanwezig is voor de gereserveerde Faciliteit zonder tijdig bericht, dan vervalt de reservering maar blijft de betaling onverminderd verschuldigd.

Elke overeenkomst wordt aangegaan als een inspanningsverplichting van In alle Straten om een Faciliteit ter beschikking te stellen aan de Bezoeker op een bepaalde datum en met een bepaalde starttijd en een bepaalde eindtijd. Binnen een groep zal een individuele wens om wel of niet een Faciliteit mee te doen altijd gerespecteerd worden. Hieraan kan nooit recht op restitutie of anderszins vermindering worden ontleend.

4. Annulering en/of wijzigingen

Zodra een Bezoeker een reservering voor een Faciliteit heeft geplaatst, en deze door In alle Straten is bevestigd, dan is de reservering definitief. Annulering van de aangekochte activiteit leidt dan niet tot restitutie van de betaalde bedragen c.q. verschuldigde bedragen blijven onverminderd verschuldigd.

In alle Straten behoudt zich te allen tijde het recht voor om het tijdstip van aanvang van een reservering, het programma of de programmavolgorde te wijzigen. De Bezoeker die de reservering heeft geplaatst wordt, indien diens contactgegevens bekend zijn bij In alle Straten, hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld. In goed overleg met de Bezoeker zal dan gezocht worden naar een passende alternatieve datum en/of tijdstip voor de reservering. Het annuleren van de aangekochte activiteit en restitutie van het aankoopbedrag is daarbij niet mogelijk. Tenzij anders is bepaald is een reservering niet overdraagbaar aan een andere Bezoeker.

5. Wijzigen aantal personen

Mocht het aantal personen wijzigen dit dan graag z.s.m. doorgeven. Tot een week voor aanvang zijn hieraan geen kosten verbonden. Het aantal personen dat een week voor aanvang bij ons bekend is, wordt minimaal gefactureerd.
Indien het doorgegeven aantal personen met meer dan 25% afneemt t.o.v. de oorspronkelijke reservering, wordt voor deze personen het volledige bedrag in rekening gebracht. Bij een afname in aantal deelnemers kan de prijs per persoon soms hoger uitkomen.

6. Minderjarigen

De verantwoordelijke begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk en aanspreekbaar op het gedrag van de door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen kinderen onder de 18 jaar. De minderjarige kinderen vallen te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of wettelijk voogd. Deze verantwoordelijkheid strekt zicht uit tot de eventuele schade die hun kinderen veroorzaken.

7. Veiligheid

Het betreden van In alle Straten en het omliggende terrein geschiedt op eigen risico. Bij het betreden van het geheel begeeft men zich welbewust in een omgeving waarin een verhoogd risico bestaat op schade, dan wel letsel. In alle Straten hanteert strikte regels met het oog op het waarborgen van de veiligheid van eenieder. Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcohol of verdovende middelen deel te nemen aan alle activiteiten.

Bij het betreden van In alle Straten aanvaardt Bezoeker een verhoogd risico, alsmede gaat men akkoord met de geldende veiligheidsreglementen. Deze reglementen worden door middel van instructies door het personeel van In alle Straten kenbaar gemaakt en nageleefd. Eenieder is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van In alle Straten op te volgen De gevolgen van het niet opvolgen of het niet naleven van enig veiligheidsreglement zijn voor eigen rekening en risico.

Bezoeker is verplicht om zich tijdens het gebruik van de Faciliteiten van In alle Straten zo te gedragen dat hij of zij geen enkel gevaar oplevert voor andere Bezoekers of personeel. Gedrag dat de Bezoekers of het personeel in gevaar brengt, wordt niet getolereerd. In het uiterste geval is In alle Straten gerechtigd de Bezoekers uit het pand te verwijderen, zonder dat recht op teruggave of vermindering bestaat.

Het is niet toegestaan om eigen drink- of etenswaren mee te brengen. Roken in het pand, is verboden.

Indien en voor zover het dienstdoende personeel van In alle Straten het vermoeden heeft dat een Bezoeker zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal of enig ander strafbaar feit, dan heeft de bedrijfsleiding het recht de kleding en bagage van de Bezoeker te onderzoeken en eventueel in beslag te nemen. De Bezoeker geeft op voorhand hiervoor toestemming.

8. Aansprakelijkheid en schade

In alle Straten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of ontvreemding van eigendommen van de Bezoeker, ongevallen welke op enigerlei wijze voortvloeien uit gebruik van een Faciliteit, letsel of enig ander nadeel dat een Bezoeker mocht ondervinden in verband met een bezoek aan In alle Straten, tenzij de aansprakelijkheid van In alle Straten grond van de wet dwingend rechtelijk is voorgeschreven. Indien In alle Straten op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van In alle Straten wordt vergoed, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor In alle Straten geldt en nadrukkelijk voor zover deze aansprakelijkheid aanvaard wordt door de verzekeraar.

In aanvulling op het vorige aanvaardt In alle Straten geen enkele aansprakelijkheid voor letsel en/of schade die verband houdt met de deelname door de Bezoeker aan de activiteiten verzorgd door In alle Straten. Iedere bezoeker neemt deel aan een activiteit op eigen risico. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt eveneens door In alle Straten niet aanvaard.

Indien een Bezoeker meent schade te hebben geleden waarvoor hij/zij In alle Straten aansprakelijk acht, dan dient deze schade onmiddellijk gemeld te worden bij de bedrijfsleiding. Daarnaast dient deze schade ook binnen 48 uur na het ontstaan schriftelijk bevestigd te worden bij In alle Straten. De schademelding moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de schade en de vermoedelijke oorzaak. In geval van een niet tijdige of onvolledige schademelding, vervalt het recht op vergoeding van de geleden schade.

9. Wangedrag en aansprakelijkheid Bezoekers

Bezoekers dienen te allen tijde de instructies van het personeel op te volgen. Indien een Bezoeker zich schuldig maakt aan baldadigheid, het moedwillig vernielen van eigendommen van In alle Straten en andere gasten, het niet houden aan de veiligheidsvoorschriften of instructies van het personeel of het verstoren van de orde binnen In alle Straten, dan wordt de Bezoeker onmiddellijk uit het pand verwijderd. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. Restitutie van de gemaakte reservering zal niet plaatsvinden, ook niet als slechts een gedeelte van het arrangement tot dan is verbruikt.

Bezoekers (en anderen die hen vergezellen) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (personeel van) In alle Straten en derden, alsmede voor enig letsel toegebracht aan werknemers van In alle Straten en derden, ongeacht of de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig handelen of nalaten van afnemer zelf, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van In alle Straten bevonden.
Bezoeker vrijwaart In alle Straten voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van afnemer, of anderen die zich met toestemming van Bezoeker op het terrein van In alle Straten bevonden.

10. Parkeren

Het parkeren van een voertuig op het parkeerterrein van In alle Straten, geschiedt geheel op eigen risico. Bezoekers wordt aangeraden om hun voertuig goed af te sluiten en geen waardevolle spullen achter te laten. In geval van diefstal, beschadiging of vernieling van het voertuig aanvaardt In alle Straten geen enkele aansprakelijkheid. Dit geldt ook als de schade wordt veroorzaakt door storm, brand, hagel, een explosie of andere buitengewone gebeurtenissen.

11. Juridische website

Alhoewel wij uiterste zorg dragen voor correcte informatie op onze website, kunnen er echter in geen enkel geval rechten worden ontleend aan de inhoud ervan. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige vorm van schade ontstaan, in welke vorm dan ook, in verband met het gebruik van de informatie, zoals weergegeven op onze webpagina’s.

12. Klachten

In alle Straten doet haar uiterste best om een bezoek aan In alle Straten zo prettig mogelijk te laten verlopen. Ondanks alle zorg kan het voorkomen dat een Bezoeker een klacht heeft. Deze klacht dient in principe direct bij één van de medewerkers van In alle Straten te worden gemeld die de klacht verder zal begeleiden. Mocht een directe melding van de klacht redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan dient de klacht in elk geval binnen 8 dagen na gebruik making van de faciliteit schriftelijk bij In alle Straten te zijn ingediend onder opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft. In alle Straten zal alle klachten zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en degene die de klacht heeft ingediend, op de hoogte houden van de behandeling.

13. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen In alle Straten en haar Bezoekers zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van In alle Straten.