Note: voor boekingen gemaakt na 1 mei 2020 gelden aanvullende voorwaarden mbt annulering in verband met corona maatregelen. Voor aanvullende afspraken verwijzen we naar de huurovereenkomst.

ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPSACCOMMODATIE

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. groepsaccommodatie: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen met alle toebehoren, inventaris en meegehuurde zaken;
b. ondernemer: In alle st(r)aten
c. contractant: degene die namens een groep de overeenkomst afsluit;
d. groep: het geheel aan individuen dat krachtens de overeenkomst het recht heeft in de groepsaccommodatie of het conferentieoord te verblijven;
e. groepsleden: degenen die onderdeel uitmaken van de groep;
f. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de groepsaccommodatie;
g. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatieverblijf;
h. informatie: schriftelijke of elektronisch aangereikte gegevens over het gebruik van de groepsaccommodatie, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
i. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de contractant vóór de ingangsdatum van het verblijf.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

2.1. De ondernemer stelt voor recreatieve en/of zakelijke doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de groep ter beschikking de overeengekomen groepsaccommodatie voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.

2.2 De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de contractant bekend.

2.3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

2.4. De contractant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat de groepsleden de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleven.

2.5. De ondernemer gaat er van uit dat de contractant met instemming van de groepsleden deze overeenkomst aangaat.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe een opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging

4.1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.

4.2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op de accommodatie of de contractant en/of de groepsleden betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling

5.1. De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen.

5.2. Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

5.3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de contractant en de groepsleden de toegang tot de groepsaccommodatie te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

5.4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Annulering

6.1 Bij annulering door contractant betaald de contractant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

  • bij een annulering meer dan twaalf maanden voor de ingangsdatum, 10% van de overeengekomen prijs;
  • bij een annulering meer dan zes maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs
  • bij annulering korter dan zes maanden voor de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs

Artikel 7: Gebruik door derden

7.1. Gebruik door derden van de groepsaccommodatie is slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

7.2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgesteld.


Artikel 8: Voortijdig vertrek van de contractant

8.1. De contractant is de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd bij voortijdig vertrek


Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad

9.1 De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen zonder terruggave van de huursom:

  • Indien de contractant en/of de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels uit de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd, dat de overeenkomst wordt voortgezet;
  • Indien de contractant en/of de groepsleden ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of anderen bezorgt/bezorgen, of indien de contractant en/of de groepsleden de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft/ bederven
  • Indien de contractant en/of de groepsleden, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing door gebruik van het groepsverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt/handelen;
  • Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de contractant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. Na opzegging dient de contractant ervoor te zorgen dat de groepsaccommodatie is ontruimd en de groep dan wel de betreffende groepsleden het terrein ten  spoedigste hebben verlaten, doch uiterlijk binnen vier uur.
  • Indien de contractant nalaat de groepsaccommodatie te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de groepsaccommodatie op kosten van de contractant te ontruimen.
  • De contractant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 10: Wet- en regelgeving

10.1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat de groepsaccommodatie zowel in- als extern aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet, die van overheidswege aan de groepsaccommodatie (kunnen) worden gesteld.

10.2 De contractant en de groepsleden zijn verplicht alle in de groepsaccommodatie geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. De contractant en de groepsleden dragen er tevens zorg voor dat derde(n) die hem/hen bezoeken en/of bij hem/hen verblijven, de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

Artikel 11: Onderhoud en aanleg

11.1. De ondernemer is verplicht de groepsaccommodatie en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.

11.2. De groep is verplicht de groepsaccommodatie en het terrein rondom de groepsaccommodatie gedurende de looptijd van de overeenkomst in dezelfde staat te houden.

11.3. Het is de contractant en de groepsleden niet toegestaan op het terrein rondom de groepsaccommodatie te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enige nadere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 100.000,- per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.

12.2  De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.

12.3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden pandemieën, overheidsmaatregelen of andere vormen van overmacht.

12.4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.

12.5. Indien de gehuurde groepsaccommodatie buiten de schuld van de ondernemer teniet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben de ondernemer en de contractant het recht de overeenkomst op te zeggen. Indien het tenietgaan van de groepsaccommodatie of het tijdelijk buiten gebruik zijn van de groepsaccommodatie aan de ondernemer is toe te rekenen, kan de contractant schadevergoeding eisen.

12.6. De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of  (een van) de groepsleden, voor zover het gaat om schade die aan de contractant en/of (een van) de groepsleden kan worden toegerekend.

Artikel 13: Geschillenregeling

Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. De groepsleden dient zijn klacht binnen twee weken na het ontstaan schriftelijk aan de ondernemer te hebben voorgelegd.

Terug naar reserveren